<<<

:: Aspergers og intelligens

Da jeg mest er til Howard Gardners definition af intelligens, er det også med udgangspunkt i hans teori, at jeg vil forklare forskellen mellem aspiers og NT'ers intelligens. Jeg er af den opfattelse, at den "normalt-tænkende" persons intelligens svinger tættere på gennemsnitsintelligensen, hvorimod at en med aspergers vil have større svingninger inden for de mange intelligenser. Dette hænger sammen med, at når en med aspergers har en interesse, går vedkommende virkelig op i det, men samtidig vil det medføre, at intelligensen vil være lavere inden for andre områder. Og autisters intelligens vil være endnu mere svingende i forhold til gennemsnitsintelligensen - måske en ekstrem intelligens inden for noget. Dette kender vi især fra savant-syndromet (Link til mere savant-syndromet).

Alle har jo områder, hvor man især er stærk, mens man også har områder, hvor at intelligensen er mindre. Dog skal jeg også præcisere, at der også er aspies / autister, som ikke har en ekseptionel intelligens på noget. Men vi er alle gode til noget i hvert fald. De fleste husker nok en bestemt scene fra Gummi-Tarzan også. Se filmens trailer her Trailer
 ...

Det at være nørdet inden for et område, og at kunne bruge denne kvalitet på arbejdsmarkedet, er ikke altid noget, der rent faktisk sker i vores samfund. Her glemmer arbejdsgiverne i samfundet nogle gange, at folk med aspergers kan være banebrydere, hvis de får chancen, men samtidig har mange også specielle behov. Måske kører nogle hurtigere træt pga. det sociale og/eller har brug for et alenekontor med fred for støj og indtryk. Eller der er brug for mere struktur, end hvad "gennemsnits-medarbejderen" er vant til. Dog er det da positivt, at der er mulighed for skånejob og fleksjob i Danmark, hvilket netop giver folk med aspergers og måske også autister bedre vilkår for at deltage på arbejdsmarkedet, men meget kan blive bedre endnu!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figur, der illustrerer intelligensen for aspier og NT'ere
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herudover har de fleste med aspergers en høj personlig intelligens efter min mening - også kaldet den intrapersonelle intelligens.

Prøv at læse følgende definition af personlig intelligens:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Personligt intelligente er selvtillidsfulde, uafhængige og viljestærke. De motiverer sig selv, foretrækker uafhængige projekter, og tiltrækker tit andre mennesker på grund af den indre styrke. De foretrækker deres egen indre verden, holder af at være alene og er bevidste om deres egne styrker, svagheder samt følelser. Den personlige intelligens er høj hos planlæggere, selvstændigt erhvervsdrivende, kunstnere, religiøse ledere og forfattere"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spørgsmålet her er så, om personer med høj personlig intelligens tiltrækker andre, hvilket ikke altid er tilfældet, vil jeg mene. Men her fremgår det nemlig, at vi til tider er vi vores egen lille verden og har brug for/holder af at være alene. Samt at det, at vi er selvkørende, øger vores energi og glæde. En anden kommentar til ovenstående er, at aspies som regel har sværere ved at beskrive deres følelser. 

Samtidig er omverdens-intelligensen mindre hos de fleste med aspergers - også kaldet den interpersonelle intelligens.
Vi har sværere ved at forstå andres følelser og motiver og at begå os socialt. Også f.eks. det med smalltalk kontra largetalk underbygger min påstand.

 

:: Aspergers og humor

Ofte fanger en med aspergers ikke andres humor, hvilket kan gøre, at vi bliver opfattet som mere alvorlige eller kedelige mennesker. Det er også sværere at gennemskue ironi og sarkasme for aspier, selv om visse med aspergers selv kan være temmelig ironiske og sarkastiske nogle gange. Aspier har tit også en anden form for humor, og tænker mere konkret i mange situationer. Åge Sinbæk kalder det down>top tænkning. At vi tit i vores tænkning starter konkret og senere finder helhedsbilledet. Modsat top>down hvor at man starter med helheden og senere går ned i detaljerne. Derudover taler Åge om, at vi har underblik og først senere får overblik. Hvorimod det modsatte er tilfældet for mange NT'ere. 

         :: Aspergers og omverdenen

I midten af 90'erne kom "Aspergers syndrom" frem som en diagnose. Oprindeligt kaldte Hans Asperger (Opfinderen af aspergers og ham, der spottede disse typer mennesker) det for "Aspergers personlighed". Det er tankevækkende, synes jeg. Jeg kan bedre lige den oprindelige definition, da betegnelsen "syndrom" eller "funktionsnedsættelse" er med til at problematisere personen. I dagens samfund hvor der lægges øget vægt på sociale kompetencer og fleksibilitet, er det tit, at folk med aspergers får det sværere både i arbejdslivet og privatlivet. Derfor har aspier øget behov for forskellige former for støtte. Desværre er det tit sådan, at aspier bliver delvist eller nærmest helt udstødt pga. visse vanskelligheder. Selvfølgelig er det ikke alle, der ekskluderer. Denne tendens håber jeg forandrer sig, så samfundet bliver bedre til at opfatte os mere positivt og inkluderende. Dette vil alt andet lige medføre, at vi vil have brug for mindre eller ingen støtte. Tit er samfundet også indrettet ret firkantet og standardiseret, men ellers er samfundet også designet til flertallet. Man kunne så ønske sig, at der blev taget flere hensyn til alle dem, som er anderledes inkl. autister

 

:: Aspergers og "det kender jeg da godt"

Det er tit, at folk sagtens kan genkende mange af aspergers-trækkene i dem selv. Men dertil skal det siges, at hvad der for folk til tider virker som en mindre ting, er for folk med aspergers som en del af deres personlighed en større ting - og omvendt. Det er tit, når vi mødes i mødestederne for Autisme- og Aspergerforeningen for voksne, at aspier og pårørende også får mange AHA-oplevelser. Det forholder sig jo også sådan, at det at finde ud af, at man rent faktisk har aspergers, opklarer en masse mysterier, man har gået med igennem livet, og pludselig forstår man, hvorfor man er den, man er og har de stærke og de svage sider, der følger med aspergers som en del af ens personlighed. Men ellers er det rigtigt, at autisme-generne findes i alle mennesker, bare i en meget lille grad hos flertallet.

 

:: Aspergers og antal

Autisme og Aspergerforeningen for voksne har 631 medlemmer (29-05-12) - og dette tal er voksende. Lige nu er der kun en brøkdel af det reelle antal. Men vi er altid glade for nye medlemmer, og samtidig er de nye medlemmer endda endnu gladere for et medlemskab (eller det bliver de fleste), da man lige pludselig møder nogle i samme båd.

FOLDER DOWNLOAD: >>> Foreningsfolderen <<<
 

ASF? AST? ASPERGER? AUTISME? "TILLÆGSPROBLEMER"? NORMAL ELLER ANDERLEDES?

:: Hvilket "styresystem" kører din hjerne med?

:: Asperger + autisme > AST? Synonymer?

ASF står for autismespektrumforstyrrelser. Det dækker hele spektret - lige fra infantil autisme eller den klassiske autisme over til de "mildere" former for autisme, dvs. højtfungerende autisme og aspergers. En mere positiv betegnelse er AST, AutismeSpektrumTilstand. Spørgsmålet er jo, om man som autist eller aspie er "forstyrret". Derudover er der atypisk autisme, GUA og GUU i ICD-10. ICD-11 forventes at erstatte ICD-10 i 2015 med omfattende ændringer, og asperger syndrom bliver måske afskaffet. Dog kan os, som har fået diagnosen, få lov til at beholde Asperger.

At være aspie, at have NLD (http://www.nld-gruppen.dk
), at have aspergers som en del af ens personlighed, at have en "mild" form for autisme dækker alt sammen over det samme. Det er synonymer. Igennem livet vil man med denne type personlighed (at være denne mennesketype) hele tiden tænke lidt mere over det at være normal og passe ind i samfundet kontra det at være anderledes og have en bestemt identitet pga. af AS som individ. 

Nogle gange kan nogle udvikle eller være født med nogle tillægsproblemer / tillægsdiagnoser som f.eks. depression, angst, OCD, ADHD, en kortvarig psykose, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd eller andre former for tillægsproblemer, herunder ikke mindst en anderledes sansning. Med et fint ord kalder man det for komorbiditet. Den kendte psykolog og forhenværende centerleder på Center for Autisme, Demetrious Haracopos (1940-2011), skrev på et tidspunkt om statistikken i forhold til dette, citerer: "Man regner med at ca. 30 % med Aspergers syndrom samtidig har ADHD. Ligeledes er der ca. 30 % af denne gruppe, som kan få depressioner. Angstforstyrrelser fylder også meget hos mange af dem. Når det drejer sig om de meget alvorlige ledsagende tilstande, er der ca. 8 % med OCD og ca. 3 til 4 %, der får psykotiske episoder.”

Asperger og autisme misforstås nogle gange i forhold til, at det skulle være en "sygdomstilstand", og at vi "lider af" at være os selv. Den officielle diagnose asperger / autisme har kun fokus på ens svage sider. Så husk - hvis du sidder derude med asperger / autisme - at TÆNKE OVER DINE STÆRKE SIDER OG KVALITETER som menneske! Alt andet lige vil du begynde at øge dit selvværd og få flere selvtillidsoplevelser - og dermed få mere livskvalitet, mod / livsenergi og empowerment.


Alle ikke-AST'ere = NT'ere (dvs. neurotypere/ normalt-tænkende, "de normale") - dog er alle NT'ere selvfølgelig også lige så forskellige som folk med aspergers er.

Afslutningsvis kan man også sige, at autister er overrepræsenteret på alle mulige måder. Både ift. tillægsdiagnoser, men også f.eks. ift. særlige evner, seksualitet etc.

 

:: Aspergers og arbejdsmarkedet

Som nævnt har vi sværere ved at blive en del af arbejdsmarkedet, og aspier beholder ofte et job i kortere tid. Aspier har tit også sværere ved at "sælge sig selv" og har måske nogle ekstra behov i forhold til de rammer, at man er ansat under. Arbejdsgiverne glemmer nogle gange, at folk med aspergers har nogle unikke kvaliteter. Dette kunne være pligtopfyldende, sans for detaljer, vedholdende, god til fordybelse, direkte, systematisk og selvstændig. Af og til kan vi også betegnes som nytænkere samt mere kreative eller opfindsomme. Mange er også meget gode til f.eks. at finde stavefejl eller andre former for fejl, som andre overser i dagligdagens arbejdsopgaver.

Rent statistisk forholder det sig således, at kun 1 ud af 10 autister er i ordinær beskæftigelse. Så der er stadig meget at arbejde med ift. bedre rammer. Men heller ikke alle autister er i stand til at varetage et alm. 37 timers job, pga. mange autister er mere stresssårbare og tit har komorbide lidelser.

En god bog  til at beskrive denne problemstilling hedder: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Den skjulte arbejdsstyrke - om mennesker med Aspergers syndrom på arbejdsmarkedet" (Udgivelsesår: 2007)
Læs mere på følgende link: Læs mere om "Den skjulte arbejdsstyrke"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg synes, at bogen kommer med gode beskrivelser om de hyppigste problemer på arbejdsmarkedet. Dog er der en del gentagelser, og det burde tydeliggøres noget mere i bogen hvilke positive ting, der er forbundet med vores arbejdskraft.

 


 

:: Autisme og dødelighed

Der er øget dødelighed iblandt autister. Især fra amerikanske undersøgelser har vi hørt om, at det står slemt til. En undersøgelse har vist, at levealderen går helt ned til 37 år i gns., men faktuelt er den nok højere. Det fremgår af en anden svensk undersøgelse, at gennemsnitsalderen er 16 år mindre for autister. Der er forskellige årsager til dette, da autister også tit har medfødte tillægsdiagnoser såsom f.eks. epilepsi, men psykosocialt er vores gruppe også udsat for øget mobning og pres fra omgivelserne i et samfund, der er designet til flertallet (NT'erne).

Citat:
"
A study out of Sweden completed late last year revealed that people with autism died an average of 16 years earlier than those without the condition"

Læs mere: Link til autisme om dødelighed


 

:: Aspergers og kærlighedslivet

Det er ofte sværere for aspergere at finde en partner, da det sociale er mere vanskelligt. Dog er det ikke umuligt for aspier at finde en partner, og hvis man lærer folk med aspergers at kende, viser det sig, at vi er ærlige, loyale og i det hele taget unikke og specielle på vores helt egen måde.

Måske er det så meget sværere for autister, fordi vi skal søge efter en partner i enderne af normalfordelingen ?:: Læs mere her også >>> "Aspergers" <<<